Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w ALCON-SYSTEMS s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch z siedzibą w Brzozie (86-061) przy ulicy Bydgoskiej 7A, powiat bydgoski, woj. KUJAWSKOPOMORSKIE, o nr NIP 562-175-93-91, REGON 340409289, e-mail biuro@alcon-systems.pl, nr telefonu +48 728 389 630 (dane wspólników zgodnie z CEIDG: Jacek Binkowski, Bydgoska 7A, 86-061 Brzoza, NIP 5542440620, REGON 340669033; Tomasz Duch, Bydgoska 7A, 86-061 Brzoza, NIP 5621633402, REGON 093202599), zwanego dalej „Sprzedawcą”, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem alcon-sklep.pl, zwanego dalej „Sklepem”. 

Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 

Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami, nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, co nie ma wpływu na ich właściwości. 

 

2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta. 

Rejestrując się w Sklepie Internetowym pod adresem alcon-sklep.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie. 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym pod adresem alcon-sklep.pl. 

Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu: 

realizacji zamówienia 

archiwizacji 

jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. 

Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom. 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie alcon-sklep.pl, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. 

Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, żądania sprostowania jego danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

3. Warunki świadczenia usług

Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: 

połączenie z siecią internet, 

przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Google Chrome (Mac lub Windows), 

system antywirusowy. 

Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: 

połączenie z siecią internet, 

przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 9 i 10 (Windows), Firefox (Mac lub Windows), Safari (Mac).  Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1280 x 800 lub wyższa. 

Klient zobowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Sprzedawcę podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności: 

nazwę / nazwisko i imię, 

NIP / PESEL, 

adres siedziby / adres zameldowania na pobyt stały, 

adres do korespondencji, 

adres dostawy zamówionych towarów, 

adresy elektroniczne,

Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

 

4. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 

Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej i w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 

Ceny podane na stronie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i płatności. 

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sprzedawca informuje, iż oferty o których mowa w niniejszym paragrafie będą ważne do wyczerpania zapasów. O kolejności realizacji zleceń decyduje kolejność złożenia zamówienia. 

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

 

5. Złożenie zamówienia

Sprzedawca przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy na towary dostępne w Sklepie poprzez stronę internetową alcon-sklep.pl. 

Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania. 

Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta o chęci zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę. 

Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. 

Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże Klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w §7. 

Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. 

Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu. 

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: 

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu alcon-sklep.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie alcon-sklep.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 10 poniżej. 

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 

 

6. Dostawa zamówienia

Towar zamówiony w sklepie internetowym Sprzedawcy dostarczony będzie za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma możliwość przy składaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy. 

Na czas otrzymania przesyłki składa się: 

czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki); 

czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. 

Sprzedawca posiada status Advanced Siemens Partner. Sprzedawca nie posiada własnego magazynu wszystkich produktów Siemens w związku z tym w szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się zmienić z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O zmianie terminu realizacji Klienci będą na bieżąco informowani drogą mailową.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. 

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu zamówienia nie zostanie zrealizowane w przypadku: 

zalegania przez Klienta z płatnościami; 

podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia; 

braku kontaktu z Klientem pod podanymi w zamówieniu adresem e–mail oraz telefonem o ile zamówienie nie zostało opłacone; 

nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta. 

 

7. Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta przed wydaniem towaru oraz w momencie odbioru towaru.

Dostępne metody płatności przed wydaniem towaru Klientowi: 

przelew na rachunek bankowy,

płatność on-line,

płatność kartą płatniczą.

Dostępne sposoby płatności w momencie odbioru towaru: 

gotówką do rąk przewoźnika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika lub poczty polskiej,

gotówką w siedzibie Sprzedawcy. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. Karty płatnicze umożliwiające dokonanie płatności to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. 

Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty. 

Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności. 

W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na numer listu przewozowego, lub właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym. 

Klient może zmienić adres dostawy tylko za zgodą Sprzedawcy. 

 

8. Zwrot towaru

Procedura opisana w zakładce "Wysyłki i zwroty".

 

9. Procedura reklamacji

Podczas przyjęcia zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia towarów, w dniu odbioru zamówienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilość i asortyment dostarczonych towarów są zgodne z fakturą i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu towarów, Klient powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu. 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych towaru, Klient powinien niezwłocznie zgłosić te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podając nazwę towaru, jego ilość, datę wykrycia wady towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alcon-systems.pl. 

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. 

Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. 

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. 

Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia. 

Do reklamowanego produktu należy dołączyć fakturę zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawcę produkt zostanie wymieniony lub naprawiony bądź zostanie wystawiona faktura korygująca. 

 

10. Gwarancja

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, jak i samego sprzedawcę. 

W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: 

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy; 

korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem. 

 

11. Zwrot należności Klientom

Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku: 

anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, 

uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w pkt. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy. 

 

12. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie z usług. Sprzedawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania. 

W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Sprzedawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego działania Sklepu. 

Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia. 

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

Sklep internetowy alcon-sklep.pl działa w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 ze zm.)

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827)

Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.uokik.gov.pl/ ,na której znajdują się m.in. akty prawne wskazane wyżej oraz wiele przydatnych informacji dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

 

13. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 14. Opinie w sklepie internetowym

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 15. Odpady

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- w Brzozie, ul. Przemysłowa 5 (obok Gosmet Sp. z o.o.),

- w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2 (obok Urzędu Gminy).

do góry
2008-2024 | Alcon-Systems s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch | ul. Bydgoska 7A | 86-061 Brzoza | Poland | NIP PL5621759391 | Regon 340409289 | BDO OOO592743
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl