Skontaktuj się z nami już dziś!

tel. +48 728 389 630

Skontaktuj się!
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i gwarancja

Procedura reklamacji

Podczas przyjęcia zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia towarów, w dniu odbioru zamówienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilość i asortyment dostarczonych towarów są zgodne z fakturą i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu towarów, Klient powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu. 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych towaru, Klient powinien niezwłocznie zgłosić te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podając nazwę towaru, jego ilość, datę wykrycia wady towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alcon-systems.pl.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. 

Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. 

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. 

Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia. 

Do reklamowanego produktu należy dołączyć fakturę zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawcę produkt zostanie wymieniony lub naprawiony bądź zostanie wystawiona faktura korygująca.

 

Gwarancja

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, jak i samego sprzedawcę. 

W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: 

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 

Gwarancja PRODUCENTA

Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące licząc od daty wystawienia faktury na dany produkt.

PRODUCENT obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady, według swego wyboru, przez dokonanie naprawy produktu albo jego wymianę na nowy. Termin usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji wad wynosi 14 dni od daty dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. W przypadku skomplikowanej naprawy lub długiego czasu dostawy produktu/części zamiennych czas usunięcia wady wydłuża się o czas niezbędny do wykonania prac lub sprowadzenia produktu/części, jednakże konieczne jest dostarczenie w tym zakresie przez PRODUCENTA odpowiedniego powiadomienia. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji produktu spowodowany koniecznością usunięcia wady (czy to przez naprawę produktu, czy to jego wymianę na nowy). Niezależnie jednak od wszelkich przedłużeń okresu gwarancji ponad podstawowy okres gwarancyjny, wszelkie zobowiązania gwarancyjne PRODUCENTA i uprawnienia Kupującego wynikające z wad produktów wygasają najpóźniej z upływem 6 miesięcy ponad podstawowy okres gwarancyjny.

PRODUCENT odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady fizyczne produktów powstałe z powodu tkwiących w nich przyczyn (wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze), jeżeli zmniejszają one użyteczność produktów albo jeżeli produkty nie posiadają właściwości, o których istnieniu PRODUCENT zapewniał. PRODUCENT nie udziela żadnych gwarancji, co do użyteczności produktu ze względu na cel zamierzony przez Kupującego.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne produktu wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane przez Kupującego lub osoby trzecie, niewłaściwą eksploatacją lub obsługą niezgodną z wymaganiami producenta produktu, niewłaściwym montażem, uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami zewnętrznymi (min. takimi jak: przegrzanie, uderzenie hydrauliczne, działanie mrozu, naprężenia instalacji, przeciążenie), używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, używaniem w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałymi na skutek wprowadzenia przeróbek lub napraw bez zgody PRODUCENTA albo za zgodą PRODUCENTA lecz przez podmioty nie posiadające autoryzacji PRODUCENTA lub jego przedstawiciela, w tym nie posiadające odpowiednich certyfikatów, lub z użyciem materiałów lub urządzeń nie posiadających odpowiednich certyfikatów lub dopuszczeń ze strony PRODUCENTA. W przypadku, jeśli ujawnione zostaną wyżej opisane przeróbki, modernizacje lub naprawy, niniejsza gwarancja jakości zostaje automatycznie unieważniona, w szczególności w razie stwierdzenia naruszenia lub usunięcia plomb.

Podstawą do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego przez PRODUCENTA jest przekazanie reklamowanego kompletnego produktu przez Kupującego do PRODUCENTA wraz z kartą reklamacyjną zawierającą opis uszkodzenia.

PRODUCENT zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przeglądu diagnostycznego w przypadku, gdy Kupujący nie przekazał opisu uszkodzenia i/lub kosztami obsługi transportu w przypadku nie uznania reklamacji lub jeśli produkt okaże się sprawny. PRODUCENT nie ponosi kosztów związanych z wymontowaniem (demontażem) produktu, jego ponownym wmontowaniem (montażem) i uruchomieniem.

PRODUCENT ma prawo odmówić świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostarczone produkty przez okres do dnia zapłaty. Okres przerw w świadczeniu usług gwarancyjnych nie wydłuża okresu gwarancji.

W przypadku wad oprogramowania wchodzącego w skład produktu lub będącego produktem, gdy PRODUCENT jest tylko licencjobiorcą (lub sublicencjobiorcą) oprogramowania, PRODUCENT zobowiązany będzie wyłącznie do zawiadomienia swego licencjodawcy o wadzie takiego oprogramowania i dostarczy Kupującemu update oprogramowania, w którym wada została usunięta, kiedy taki update (aktualizacja) oprogramowania zostanie udostępniony przez licencjodawcę PRODUCENTA. W przypadku gdy standardowe oprogramowanie zostało zmodyfikowane przez PRODUCENTA lub oprogramowanie zostało stworzone przez PRODUCENTA dla celów umowy, PRODUCENT zapewni Kupującemu obejście problemu lub inne rozwiązanie tymczasowe do czasu dostarczenia aktualizacji oprogramowania, w którym wada została usunięta, jeżeli obejście problemu lub inne rozwiązanie tymczasowe może zostać zapewnione po rozsądnych kosztach oraz jeżeli w przeciwnym wypadku działalność Kupującego byłaby wstrzymana lub istotnie ograniczona.

Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego. Zakazuje się przenoszenia praw i obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji na podmioty trzecie bez zgody PRODUCENTA.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest wyłącznie do terytorium Polski.

Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą – niż określono powyżej – odpowiedzialność PRODUCENTA za wady produktów, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi i odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn wad produktu w najszerszym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie.

Udzielona powyżej gwarancja stanowi jedyną gwarancję jaką PRODUCENT udziela Kupującemu na produkty zakupione przez niego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym gwarancje ustawowe, wyraźne i dorozumiane.

Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczące wad lub/i opóźnienia w dostawie produktów winny być przekazywane PRODUCENTA przez Kupującego w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z gwarancji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl