Reklamacje i gwarancja

Obowiązki Klienta w związku z odbiorem towaru

Podczas przyjęcia zamówienia Klient ma obowiązek sprawdzenia towarów, w dniu odbioru zamówienia, w tym stanu ich opakowania oraz czy ilość i asortyment dostarczonych towarów są zgodne z fakturą i listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu towarów, Klient powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu. 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przesyłki istnienia uszkodzeń fizycznych towaru, Klient powinien niezwłocznie zgłosić te wady Sprzedawcy w formie pisemnej podając nazwę towaru, jego ilość, datę wykrycia wady towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alcon-systems.pl.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. 

Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. 

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. 

Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia. 

Do reklamowanego produktu należy dołączyć fakturę zakupu. Po wyjaśnieniu reklamacji i jej akceptacji przez Sprzedawcę produkt zostanie wymieniony lub naprawiony bądź zostanie wystawiona faktura korygująca.

Reklamacje

Zakres odpowiedzialność Sprzedawcy różni się w zależności od tego kto jest Kupującym.

Reklamacje Konsumenci

Odnośnie Kupujących będących Konsumentami:

a) w przypadku dokonania zakupu przed dniem 01 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia),

b) w przypadku dokonania zakupu dnia 01 stycznia 2023 r. lub później Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.

Powyższe rozróżnienie to skutek zmian wprowadzonych od 01 stycznia 2023 r. w ustawie o prawach konsumenta oraz Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową

(UWAGA! DOTYCZY TOWARÓW ZAKUPIONYCH OD DNIA 01 STYCZNIA 2023 r.)

Dla zakupów towarów dokonanych od dnia 01 stycznia 2023 r. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem za zgodność towaru z umową.

Konsumentem jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czas ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową:

Odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że przedsiębiorca (ale też jego poprzednicy prawni lub osoby działające w imieniu przedsiębiorcy) deklaruje dłuższy termin przydatności towaru do użycia.

Kiedy towar jest zgodny z umową?

Towar, jest zgodny z umową w przypadkach gdy:

a) zgodne z umową pozostają opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność towaru, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

b) towar jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, a konsument powiadomił przedsiębiorcę o tym celu najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował,

c) towar nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

d) towar występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,

e) towar powinien być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,

f) towar powinien być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie poinformował konsumenta, że konkretna cecha towaru odbiega od w.w. wymogów zgodności z umową a konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność,

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

Uprawnienia konsumenta, który zakupił towar od 01 stycznia 2023 r. w związku z brakiem zgodności towaru z umową.

Uprawnienia konsumenta są dwu etapowe.

Etap I – żądanie wymiany lub naprawy towaru

W przypadku braku zgodności towaru z umową konsument ma prawo żądać naprawy lub wymiany towaru.

W sytuacji gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może towar wymienić (gdy konsument żądał naprawy) lub naprawić (nawet jeśli konsument żądał wymiany). Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. 

Etap II - Prawo do złożenia przez konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy

Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy gdy:

a) Sprzedawca odmawia doprowadzenie towaru zgodności z umową (odmawia wymiany lub naprawy) bowiem naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy,

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył,

c) Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową (wymienił lub naprawiał towar), jednak nadal występuje brak zgodności towaru z umową,

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy bądź wymiany,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

Sprzedawca:

a) odbiera od Konsumenta towar na swój koszt,

b) dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył,

c) Sprzedawca ponosi wszelkie koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów,

d) jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

Rozliczenie Sprzedawcy z Konsumentem:

a) w przypadku oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny,

b) w przypadku odstąpienia od umowy - konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

(UWAGA! DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 01 STYCZNIA 2023 ROKU STOSUJE SIĘ DOTYCHCZASOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RĘKOJMI UREGULOWANE W KODEKSIE CYWLINYM)

Dla zakupów towarów dokonanych przed dnia 01 stycznia 2023 r. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Konsumentem jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Konsument, który zakupił towar przed 01 stycznia 2023 r., w razie stwierdzenia wad towaru może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Reklamacje Przedsiębiorca

(DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY NIE KOSZYSTAJĄ Z OCHRONY PRZEWIDZIANEJ DLA KONSUMENTA OPISANEJ POWYŻEJ)

Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Przedsiębiorcą, jeżeli towar ma wadę (rękojmia). Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta-Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient-Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tworu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

Sposób złożenia reklamacji – procedura reklamacji u sprzedawcy

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. 

Konsument oraz Przedsiębiorca mogą złożyć Reklamację:

a) mailowo pod adresem: sklep@alcon-sklep.pl lub biuro@alcon-systems.pl,

b) listownie na adres: Alcon-Systems s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch, 86-061 Brzoza, ul. Bydgoska 7A

Jeżeli zakupiony wysyłkowo towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. 

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. 

Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od ich wpłynięcia. 

Do reklamowanego produktu należy dołączyć fakturę zakupu.

Gwarancja

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora, jak i samego sprzedawcę. 

W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: 

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,

korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem. 

Gwarancja PRODUCENTA

Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące licząc od daty wystawienia faktury na dany produkt.

PRODUCENT obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady, według swego wyboru, przez dokonanie naprawy produktu albo jego wymianę na nowy. Termin usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji wad wynosi 14 dni od daty dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji. W przypadku skomplikowanej naprawy lub długiego czasu dostawy produktu/części zamiennych czas usunięcia wady wydłuża się o czas niezbędny do wykonania prac lub sprowadzenia produktu/części, jednakże konieczne jest dostarczenie w tym zakresie przez PRODUCENTA odpowiedniego powiadomienia. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji produktu spowodowany koniecznością usunięcia wady (czy to przez naprawę produktu, czy to jego wymianę na nowy). Niezależnie jednak od wszelkich przedłużeń okresu gwarancji ponad podstawowy okres gwarancyjny, wszelkie zobowiązania gwarancyjne PRODUCENTA i uprawnienia Kupującego wynikające z wad produktów wygasają najpóźniej z upływem 6 miesięcy ponad podstawowy okres gwarancyjny.

PRODUCENT odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady fizyczne produktów powstałe z powodu tkwiących w nich przyczyn (wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze), jeżeli zmniejszają one użyteczność produktów albo jeżeli produkty nie posiadają właściwości, o których istnieniu PRODUCENT zapewniał. PRODUCENT nie udziela żadnych gwarancji, co do użyteczności produktu ze względu na cel zamierzony przez Kupującego.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne produktu wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane przez Kupującego lub osoby trzecie, niewłaściwą eksploatacją lub obsługą niezgodną z wymaganiami producenta produktu, niewłaściwym montażem, uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami zewnętrznymi (min. takimi jak: przegrzanie, uderzenie hydrauliczne, działanie mrozu, naprężenia instalacji, przeciążenie), używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, używaniem w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałymi na skutek wprowadzenia przeróbek lub napraw bez zgody PRODUCENTA albo za zgodą PRODUCENTA lecz przez podmioty nie posiadające autoryzacji PRODUCENTA lub jego przedstawiciela, w tym nie posiadające odpowiednich certyfikatów, lub z użyciem materiałów lub urządzeń nie posiadających odpowiednich certyfikatów lub dopuszczeń ze strony PRODUCENTA. W przypadku, jeśli ujawnione zostaną wyżej opisane przeróbki, modernizacje lub naprawy, niniejsza gwarancja jakości zostaje automatycznie unieważniona, w szczególności w razie stwierdzenia naruszenia lub usunięcia plomb.

Podstawą do obsługi zgłoszenia reklamacyjnego przez PRODUCENTA jest przekazanie reklamowanego kompletnego produktu przez Kupującego do PRODUCENTA wraz z kartą reklamacyjną zawierającą opis uszkodzenia.

PRODUCENT zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przeglądu diagnostycznego w przypadku, gdy Kupujący nie przekazał opisu uszkodzenia i/lub kosztami obsługi transportu w przypadku nie uznania reklamacji lub jeśli produkt okaże się sprawny. PRODUCENT nie ponosi kosztów związanych z wymontowaniem (demontażem) produktu, jego ponownym wmontowaniem (montażem) i uruchomieniem.

PRODUCENT ma prawo odmówić świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostarczone produkty przez okres do dnia zapłaty. Okres przerw w świadczeniu usług gwarancyjnych nie wydłuża okresu gwarancji.

W przypadku wad oprogramowania wchodzącego w skład produktu lub będącego produktem, gdy PRODUCENT jest tylko licencjobiorcą (lub sublicencjobiorcą) oprogramowania, PRODUCENT zobowiązany będzie wyłącznie do zawiadomienia swego licencjodawcy o wadzie takiego oprogramowania i dostarczy Kupującemu update oprogramowania, w którym wada została usunięta, kiedy taki update (aktualizacja) oprogramowania zostanie udostępniony przez licencjodawcę PRODUCENTA. W przypadku gdy standardowe oprogramowanie zostało zmodyfikowane przez PRODUCENTA lub oprogramowanie zostało stworzone przez PRODUCENTA dla celów umowy, PRODUCENT zapewni Kupującemu obejście problemu lub inne rozwiązanie tymczasowe do czasu dostarczenia aktualizacji oprogramowania, w którym wada została usunięta, jeżeli obejście problemu lub inne rozwiązanie tymczasowe może zostać zapewnione po rozsądnych kosztach oraz jeżeli w przeciwnym wypadku działalność Kupującego byłaby wstrzymana lub istotnie ograniczona.

Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego. Zakazuje się przenoszenia praw i obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji na podmioty trzecie bez zgody PRODUCENTA.

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest wyłącznie do terytorium Polski.

Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą – niż określono powyżej – odpowiedzialność PRODUCENTA za wady produktów, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi i odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn wad produktu w najszerszym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie.

Udzielona powyżej gwarancja stanowi jedyną gwarancję jaką PRODUCENT udziela Kupującemu na produkty zakupione przez niego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym gwarancje ustawowe, wyraźne i dorozumiane.

Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczące wad lub/i opóźnienia w dostawie produktów winny być przekazywane PRODUCENTA przez Kupującego w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z gwarancji.

do góry
2008-2024 | Alcon-Systems s.c. Jacek Binkowski, Tomasz Duch | ul. Bydgoska 7A | 86-061 Brzoza | Poland | NIP PL5621759391 | Regon 340409289 | BDO OOO592743
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium